Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky solutů

Rozměry kolony

Rozměry kolony (délka a vnitřní průměr) mají vliv na:

 • rozlišení (délka kolony)  šířku píku (délka kolony)  dobu analýzy (délka kolony)
 • mez stanovitelnosti (vnitřní průměr kolony)  tlakový spád na koloně (vnitřní průměr kolony)
 • objemový průtok mobilní fáze (vnitřní průměr kolony)
 • Rozlišení R1,2

  Účinnost kolony je úměrná čtverci délky kolony:

  a se zvyšující se délkou kolony L roste účinnost kolony a současně i rozlišení:

  Šířka píku

  Pro šířku píku můžeme napsat:

  zkracující se délkou kolony L klesá šířka píku YVa zvyšuje se mez stanovitelnosti citlivost).

  Doba analýzy ta

  Pro dobu analýzy platí:

  Doba analýzy ta klesá:

 • s klesajícími rozměry kolony (L,r)
 • se zvyšujícím se objemovým průtokem Fm
 • snižujícím se kapacitním poměrem kmax (zvyšující se eluční silou mobilní fáze).
 • Zkrácením délky kolony L:

 • zvýší se mez stanovitelnosti; citlivost
 • zkrátí se doba analýzy ta (sníží se spotřeba rozpouštědel)
 • sníží se tlakový spád na koloně Dp (teplotní gradient DT)
 • sníží se účinnost kolony n a rozlišení R1,2
 • Mez stanovitelnosti

  Absolutní mez stanovitelnosti můžeme vyjádřit jako zředění látky Z, ke kterému dojde během chromatografického procesu:

  Zředění látky Z se vyjádří jako poměr šířky elučního píku (v objemových jednotkách) YV, k původnímu objemu vzorku VI.

  Zředění vzorku Z se potlačí:

 • zvýšením účinnosti kolony n (použití náplní s malým zrněním, zvýšením eluční síly mobilní fáze)
 • zmenšením rozměrů kolony (to je její délky L a vnitřního průměru r) - toto je však na úkor snížení účinnosti kolony n
 • zvětšením nástřiku vzorku VI
 • Tlakový spád

  Pro tlakový spád platí

  Při konstantní objemové rychlosti toku mobilní fáze Fm je tlakový spád na koloně Dp přímo úměrný délce kolony L a viskozitě mobilní fáze h a nepřímo úměrný čtverci průměru částeček náplně dp a čtverci vnitřního průměru kolony r2. Tlakový spád na koloně Dp bezprostředně souvisí s teplotním gradientem DT, který může na koloně vznikat průchodem mobilní fáze kolonou:

  Objemový průtok

  Při zachování stejné střední lineární rychlosti mobilní fáze (u) je podle definice nutné snížit objemový průtok F m a to v poměru čtverců průměru kolony:

  Snížením průměru kolony r ze 4,6 mm na 2,1mm se musí snížit objemový průtok asi 4,8 krát tj. z 1000 µl/min na 200 µl/min. Průtoky mobilní fáze se pak pohybují okolo 100 µl/min - dochází snížení spotřeby rozpouštědel.

  Při zachování stejné účinnosti kolony n se objem pórů sorbentu snižuje v poměru čtverců průměru kolony r2. To znamená i ve stejném poměru snížit dávkování vzorku na kolonu  VI (možnost přetížení kolony.

  Zmenšením průměru kolony r:

 • sníží se mez stanovitelnosti
 • sníží se spotřeba rozpouštědel
 • zvýší se tlakový spád na koloně Dp
 • zvýší se nároky na instrumentaci
 • zvýší se možnost přetížení kolony
 • Související odkazy:

 • vliv teploty na eluční charakteistiku
 • vliv složení mobilní fáze na eluční charakteristiku
 • mez detekce a mez stanovitelnosti
 • vliv pH mobilní fáze na retenci solutůi
 • vliv složení mobilní fáze na retenci solutů
 •  

  [Top of Page]
   
  Last modified: