Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky separovaných látek

Složení mobilní fáze

Praktická ukázka ovlivnění separace acetonu, methylparabenu, ethylparabenu a propylparabenu:

Složení mobilní fáze má vliv na: účinnost kolony; kapacitní poměr; retenční poměr; rozlišení; dobu analýzy a citlivost.

Vliv složení mobilní fáze na eluční charakteristiky jsou uvedeny v tabulce:

Vysvětlivky: index 3 – propylparaben; 2 – ethylparaben. Červeně jsou označeny ty charakteristiky, které se mění se složením mobilní fáze.

Vliv objemové frakce organického rozpouštědla j v mobilní fázi na kapacitní poměry solutů k byl popsán rovnicí uvedenou zde. Vyjdeme-li z této rovnice, pak pro retenční poměr r1,2 (selektivitu) dostaneme:

Z rovnice je zřejmé, že při stejných hodnotách m1 a m2 pro obě separované látky nezávisí selektivita na složení mobilní fáze a změnou složení mobilní fáze se selektivita neovlivní.

Z experimentálních údajů byly vypočteny následující rovnice:

Methylparaben: log k = 1,6995 - 0,0325.c    r = -0,9978   Þ ka = 50,1

Ethylparaben: log k = 2,2055 - 0,0361.c    r = -0,9976  Þ ka = 160,5

Propylparaben: log k = 2,8035 - 0,0409.c    r = -0,9971   Þ ka = 636,1

Při zpětném výpočtu retenčního poměru r1,2 pro c = 50 % dostaneme hodnotu r1,2 = 2,11 což se shoduje s experimentem r1,2 = 2,13. Výhodou tohoto experimentu je, že nyní si můžeme predikovat kapacitní poměry k resp. retenční poměry r1,2 pro jakékoliv složení mobilní fáze (v daném rozmezí objemových frakcí).

Příklady:

  1. Jaký bude kapacitní poměr k, a retenční poměr r1,2 propylparabenu pro objemovou frakci methanolu j = 0,45 v mobilní fázi ?

Řešení: k = 9,18 a pro retenční poměr:

  1. Pro jakou objemovou frakci methanolu j bude r1,2 =1,9 ?

Řešení:

Závislost logaritmu kapacitního poměru na složení mobilní fáze je ukázán na obrázku.

 
[Top of Page]
 
Last modified: