Mez detekce a mez stanovitelnosti

Citlivost jako směrnice kalibrační křivky, linearita, mez detekce (LOD – limit of detection) a mez stanovitelnosti (LOQ – limit of quantification) spolu úzce souvisí. Mez detekce odpovídá koncentraci, pro kterou je analytický signál statisticky významně odlišný od šumu. Mez stanovitelnosti odpovídá koncentraci, při které je přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. Podle uzance se v separačních metodách mez detekce vyjadřuje jako trojnásobek šumu základní linie a mez stanovitelnosti jako desetinásobek šumu základní linie. Mez citlivostí a oběma limity pak můžeme dovodit vztah:

kde hn je šum na základní linii a m je směrnice kalibrační křivky (zde ale f (c)=h závislosti výšky píku na koncentraci). Předpokladem správného výpočtu je, aby šum a výška píku byly ve stejných jednotkách. Definice meze detekce je pak patrná z obrázku.

Rozborem rovnic se dojde k závěru, že zvýšení na zvýšení citlivosti má vliv použitá chromatografický systém (šum - detektor, chromatografická čerpadla) a chromatografický proces (výška píku - chromatografická kolona a chromatograqfické podmínky). Pokud chceme snížit LOQ a LOD musíme zvýčit poměr signálu výška píku/šum. Jinak řečeno, čím vyšší bude výška píku a čím nižší bude šum, tím dostaneme nižší hodnoty LOQ a LOD. Rozmytí eluční zóny lze ovlivnit řadou parametrů - pro koncentraci solutu v maximu chromatografického píku cmax lze dovodit rovnici:

Koncentrace solutu cmax v maximu eluční zóny se zvyšuje:

 1. s objemem nástřiku vzorku Vi
 2. zkracující se délkou kolony (L)
 3. snížením vnitřního průměru dc kolony
 4. zvyšující se eluční silou mobilní fáze (k)
 5. zmenšením velikosti částeček náplně dp
 6. Mez detekce a mez stanovitelnosti

  Z výpočtu pro LOD a LOQ je zřejmé, že čím vyšší bude odstup signálu od šumu, tím se dostaneme na nižší hodnoty LOQ a LOD. Proto pro zajímavost uvádím závislost pro výšku píku hp:

  kde c0 je koncentrace analytu a AS je faktor symetrie.

  Z rovnice vyplývá, že výška píku se bude zvyšovat se zvyšující se účinností kolony, objemem nástřiku a koncentrací a snižujícím se kapacitním poměrem analytu a objemovým průtokem mobilní fáze.

  Další přístupy k výpočtu LOQ a LOD

  Kromě již výše uvedených přístupů se ještě můžeme setkat s obdobným výpočtem, kde namísto šumu základní linie hn se počítá se směrodatnou odchylkou koeficientu sa lineární závislosti y = a + bx (blíže také viz linearita). Vztahy pak vypadají takto:

  Z mých vlastních zkušeností je ale hodnota směrodatnou odchylkou koeficientu sa lineární závislosti nižší než šum základní linie hn a dostáváme zcela jiné hodnoty.

  Další z možných přístupů je výpočet LOQ a LOD z kalibrační přímky - linearity, bližší informace jsou uvedeny na tomto místě.

  Velmi důležité je si uvědomit, že vypočtená hodnota LOQ by měla být součástí hodnocení linearity metody a hodnota LOQ musí být součástí kalibrační přímky, jinak tato hodnota zcel postrádá smysl.

  Literatura


  1. S. Ebel, H. Kühnert, W. Mück: Limits of determination and calibration in HPLC, Journal Chromatographia 23, 934-938 (1987)
  2. Analytical Methods Committee, Recommendations for the definition, estimation and use of the detection limit, The Analyst, 112 (1987) 199-204.
  3. Analytical Methods Committee, Measurement of near zero concentration: recording and reporting results that fall close to or below the detection limit, The Analyst, 126 (2001) 256-259.
  4. G. Bauer, W. Wegscheider and H.M. Ortner, Limits of detection in multivariate calibration, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340 (1991) 135-139.
  5. J. Vial and A. Jardy, Experimental comparison of the different approaches to estimate LOD and LOQ of an HPLC Method, Analytical Chemistry, 71 (1999) 2672-2677.
  6. M.E. Zorn, R.D. Gibbons and W.C. Sonzogni, Weighted least-squares approach to calculating limits of detection and quantification by modeling variability as a function of concentration, Analytical Chemistry, 69 (1997) 3069-3075.
  7. ISO 3534-1, Statistics-Vocabulary and symbols-Part 1: Probability and general statistical terms, ISO, Geneve, 1993.
  8. ISO 11843-1, Capability of Detection - Part 1: Terms and definitions, ISO, Geneve, 1997.
  9. ISO 11843-2, Capability of Detection - Part 2: Methodology in the linear calibration case, ISO, Geneve, 2000.
   
  [Top of Page]
   
  Last modified: