Transfer metody HPLC/UPLC

V případě zachování stejné stacionární (související odkaz) a složení mobilní fáze fáze je převod metody HPLC na metodu UPLC jednoduchý, vycházející z několika základních chromatografických rovnic. Při převodu metody je třeba změnit objemový průtok, velikost nástřiku a dobu analýzy (gradientový čas/tabulka).

Objemový průtok

Za předpokladu zachování stejného lineárního průtoku mobilní fáze pro objemový průtok platí:

kde dHPLC je vnitřní průměr HPLC kolony a dUPLC je vnitřní průměr kolony pro UPLC. Obdobně pak pro objemový průtok F.

K výpočtu je možné použít tento kalkulátor.

Gradientový profil

Gradientový profil (gradientová tabulka) se může upravit podle následující rovnice:

kde LHPLC je délka HPLC kolony a LUPLC je délka kolony pro UPLC. tG je pak čas pro každý gradientový krok.

Objem nástřiku

Objem nástřiku na UPLC kolonu se sníží podle jednoduché rovnice:

kde Vinj je objem nástřiku na UPLC resp HPLC kolonu. Ostatní symboly mají stejný význam jako v předchozích rovnicích. K výpočtu je možné použít kalkulátoru.

Objem nástřiku má vliv na účinnost separace (N). Při objemu nástřiku 20 µl na kolonu o rozměrech 150x4,6 mm zaujme tento nástřik objem 0.8 %. Proto by stejný objem měl zaujmout nástřik na kolonu UPLC. V případě použití kolony o rozměrech 2,1x50 mm pak musí být nástřik cca 1,4 µl – v tomto případě zaujme stejný objem. Kdyby byl použit nástřik 20 µl pak zaujme asi 12 % objemu kolony:

Na účinnost kolony má vliv velikost nástřiku zejména u mikrokolon. Vliv velikosti nástřiku na účinnost kolony je diskutována zde.

Optimalizovaný průtok

Protože pracuje UPLC za vyšších lineárních rychlostí než klasická HPLC, pak pro optimalizovanou objemovou rychlost F2UPLC (která bude s největší pravděpodobností vyšší než FUPLC) bude plati pro optimalizovaný gradientový čas (dobu analýzy) tG2UPLC:

Příklad

Původní HPLC metoda má tyto podmínky: vnitřní průměr kolony HPLC 4.0 mm, délka kolony 250 mm, průtok mobilní fáze 1 ml/min a objem nástřiku 10 µl, doba analýzy 60 minut. UPLC metoda pracuje na koloně o stejné stacionární fázi délky 100 mm, vnitřního průměru 2.1 mm. Jaký bude objemový průtok mobilní fáze, doba analýzy a objem nástřiku pro UPLC metodu?

Řešení

 • pro objemový průtok FUPLC platí: (2.1/4.0)2*1 = 0.28 ml/min.
 • pro objem nástřiku VinjUPLC platí: (2.1/4.0)2*(100/250)*10 = 1.1 µl.
 • pro dobu analýzy tGUPLC platí: (100/250)*60 = 24 min.
 • Objemový průtok FUPLC 0.28 ml/min byl optimalizován na F2UPLC = 0. 5 ml/min. Pro dobu analýzy tG2UPLCplatí: (0.28*24)/0.5 = 13.4 min.

  Korekce na mrtvý objem systému - dwell volume

  Protože každý chromatografický systém má jiný mrtvý objem (viz také zde), musí se tento mrtvý objem korigovat tak, aby nedošlo ke "zpoždění" gradientu na počátku kolony:

  Časová korekce pro vypočtený optimalizovaný průtok se vypočte podle rovnice:

  kde Dwelhplc je mrtvý objem HPLC systému (ml), Dweluplc je mrtvý objem UPLC systému (ml), VChplc je objem kolony HPLC (ml), VCuplc je objem kolony UPLC (ml).

  Příklad

  Převod ze systému HPLC o objemu Dwelhplc = 1,2 mL na UPLC o objemu Dweluplc = 0,11 mL. Původní kolona: 4,6 x 150 mm, UPLC kolona: 2,1 x 5,0 mm. Průtok na UPLC koloně je 0,4 ml/min. Vypočtený objem kolony VChplc = 2,49 mL, objem kolony UPLC VCuplc = 0,17 mL. Pak dosazením do rovnice dostaneme:

  O vypočtený čas tj. – 0,07 min musí být nový gradient „pozdržen“ abychom dostali stejné chromatografické podmínky jako v původním systému.

  Související odkazy:

 • Kalkulátor pro přenos metody
 • HPLC column selection by USP listing
 •  
  [Top of Page]
   

  Last modified: