Retence polárních látek v reverzním módu

Retence polárních látek v reverzním módu je velmi malá a velmi polární látky eluuje v mrtvém objemu kolony. Zvýšení retence na reverzní fázi je možné několikerým způsobem. Zůstaneme-li na klasické reverzní fázi např. C18 pak je nutné potlačit ionizaci polárních látek a snížit pak objemový zlomek organického modifikátoru v mobilní fázi. Pak se však pracuje již se 100 % vodnými fázemi a doporučují se speciální kolony (např. Synergi Hydro-RP). Druhý způsob je použití iontové párové chromatografie (links-2). Třetí a nejúčinnější způsob je přechod na jiný typ stacionární fáze. Může se použít způsobu, kdy se do alkylového ligandu včlení polární skupina (amid nebo karbanit – kolony Supelco RPAmide C16 nebo Waters Symmetry Shield) a nebo se použije zcela jiná stacionární fáze nap. fenylová nebo propylaminová. Každá z obou uvedených fází má své výhody i nevýhody.

Fenylová fáze

Tato fáze je polárnější než kalsická fáze C18. Jako mobilní fáze se upřednostňuje mobilní fáze s methanolem v rozmezí pH 1,5 - 7,0 (při použití acetonitrilu dochází k p-p interakcím stacionární fáze fenylu s volnými p-elektrony nitrilové skupiny). Na této fázi dochází ke zvýšení retence polárních látek, zvýšení účinnosti (zlepší /zúží/ se tvar píku) a fáze je selektivnější pro aromatické analyty (právě díky p-p interakcím). Jako příklad je možné uvést kolonu Synergi Polar-RP (http://www.phenomenex.com/Phen/Doc/zhsyng.pdf).

Propylaminová fáze

Komerčně používaný aminopropyl je připravován z trimethoxy nebo triethoxyaminopropylsilanu a jeho struktura je následující. Retence na aminopropylu je ve srovnání silikagelu a aluminy vyšší a dobře je může substituovat. Jak můžeme očekávat, retence látek kyselé povahy na aminopropylu je daleko větší než na silikagelu, kyanopropylu nebo diolu. Jako příklad je možno uvést separaci steroidů s fenolickou funkční skupinou, které jsou na této fázi daleko více zadržovány než na silikagelu.[1] Nevýhodou aminopropylu je jeho vysoká reaktivita a může reagovat s aldehydy nebo ketony za vzniku iminů, nebo může být funkční skupina NH2 oxidována např. peroxidy.  V přítomnosti vody dochází k částečné hydrolýze NH2 skupiny a výsledkem je vysoké alkalické prostředí v pórech, které se může pohybovat až kolem hodnoty pH 10  a vyšší a dochází k rozpouštění silikagelu. V tomto případě i při dostatečně dlouhé ekvilibraci kolony se nedosáhne úplné regenerace a takto ekvilibrovaná fáze není srovnatelné s originální fází. Proto je nutné se vyhnout promývání aminopropylové fáze vodou (Luna NH2 (Amino) http://www.phenomenex.com/Phen/Doc/zhlun.pdf).

Literatura


[1]. Hara S., Ohnishi S.: J. Liq. Chromatogr. 7, 59 (1984).