IONTOVÁ PÁROVÁ CHROMATOGRAFIE (ION PAIR CHROMATOGRAPHY)

Objevení metody iontové chromatografie se připisuje Dr. Gordonu Schillovi a spol. v roce 1973.[1],[2] Iontová párová chromatografie je separační metoda zlepšující (nebo umožňující) separaci sloučenin iontové povahy. Použitím iontového páru dochází většinou ke zlepšení tvaru píku (tailing faktor) a zvýšení rozlišení. Mechanismus separace pomocí iontového páru je popsán zde.

V minulosti se k chromatografické separaci používala metoda iontové suprese - pH mobilní fáze se upravuje na takovou hodnotu, aby analyt vystupoval v neionizované formě. Bohužel k dosažení této podmínky se musí pH mobilní fáze upravovat na poměrně extrémní hodnoty (pH<2 a pH>8) a navíc vzorek obsahuje jistě více než jednu ionizovatelnou sloučeninu. K separaci iontových sloučenin je možné použít poměrně oblíbenou ionexovou chromatografii, která však není použitelná obecně ve všech případech. Výhody iontové párové chromatografie oproti ionexové chromatografii jsou:

 • jednoduchá příprava mobilní fáze
 • široký výběr iontových párových činidel, jejichž koncentrací a typem činidla můžeme ovlivnit rozlišení a retenci
 • významné ovlivnění retence látek
 • současné separace iontových i neutrálních sloučenin
 • reprodukovatelnost výsledků
 • zvýšení účinnosti kolony
 • možnost použití gradientové eluce (delší doba ekvilibrace kolony !)
 • Jako iontová párová činidla se používají sodné soli alkylsulfonových kyselin (pentan-, hexan-, heptan-, oktan- a dodekansulfonáty) k separaci sloučenin kationtového typu a N-alkyl kvartérní amoniové soli (bromidy, sírany nebo chloridy) k separaci sloučenin aniontového typu. Na čistotu iontových párových činidel jsou kladeny vysoké požadavky (HPLC grade), typické absorbance těchto sloučenin jsou uvedeny v tabulce. Jak je z tabulky patrné, jsou hodnoty absorbance ve většině případech nižší než běžně používané solventy methanol a acetonitril čistoty HPLC grade.

  Tab 1. Typická absorbance (AUFS) vodných roztoků iontových párových činidel o koncentraci 5 mM

  Alkyl-sulfonát

  200 nm

  210 nm

  Alkyl-N(CH3)3

  200 nm

  210 nm

  pentan-

  0.006

  0.002

  pentan-

  0.060

  0.001

  hexan-

  0.048

  0.018

  hexan-

  0.059

  0.006

  heptan-

  0.008

  0.001

  heptan-

  0.022

  0.009

  oktan-

  0.001

  0.003

  oktan-

  0.082

  0.003

  dodekan-

  0.002

  0.003

  dodekan-

  0.102

  0.013

  Obecně retence iontové párové chromatografie závisí na:

 • koncentraci protiiontu [3] – s rostoucí koncentrací protiiontu retence separovaných látek s opačným nábojem roste, pro vyšší koncentrace protiiontu (asi nad 10 mmol/l) s rostoucí koncentrací protiiontu se retence separovaných látek s opačným nábojem vyrovnává a zvýšením koncentrace protiiontu se retence již nemění.
 • velikosti alkylu protiiontu i chromatografovaného iontu (s rostoucí velikostí retence roste). Při optimalizaci separace se vybírá takový protion, který zajišuje přijatelné rozlišení vzhledem k době analýzy.
 • iontové sile a pH mobilní fáze - nastavení optimálního pH mobilní fáze podporuje disociaci chromatografovaných látek a tím i tvorbu iontových párů. Vliv pH mobilní fáze na retenčním poměru je ukázán na obrázku 2. pH mobilní fáze se nejčastěji upravuje na takovou hodnotu, aby bylo dosaženo maximálního rozlišení.
 •  

  Obrázek 1. Závislost retence na délce alkylu

  Chromatografické podmínky: (60/40) voda/methanol + 5 mM 1-alkyl-triethylamonniumfosfát, průtok: 0,6 ml/min

  Vysvětlivky: £ - benzylalkohol, - kyselina benzoová

   

  Obrázek 2. Závislost retenčního poměru benzoová kyselina/benzylalkohol na pH mobilní fáze

  Chromatografické podmínky: (60/40) voda/methanol + 5 mM 1-alkyl-triethylamonniumfosfát, průtok: 0,6 ml/min

  Vysvětlivky: £ - oktyl-,  - heptyl-, r - hexyl-

  Jako další aditiva k přípravě mobilní fáze se používají: triethylamin, trihexylamin, triheptylamin a kyseliny octová, fosforečná a trifluorctová (TFA). TFA je obecně nejpoužívanější aditivum při přípravě mobilní fáze v iontové párové chromatografii, protože jde o těkavé činidlo a dá se tudíž dobře odstranit (spojení LC/MS), je dobře rozpustný i při vyšších koncentrací organických solventů v mobilní fázi a má velmi nízkou absorbanci - nevýhodou je jeho CutOff okolo 230 nm.

  Praktický příklad použítí iontových párů na sepatraci 4-aminophenolu je ukázán na obrázku níže.

  Separace 4-aminophenolu (c = 0,5 mg/ml). Chromatografické podmínky: Mravenčan amonný pH 3,8 – ACN (95+5). UV detekce 230 nm.

  Separace 4-aminophenolu (c = 0,5 mg/ml). Chromatografické podmínky: 5 mM hexansulfonová kyselina/TEA/H3PO4 pH 2,5 – ACN (90+10). UV detekce 230 nm.

  Literatura


  [1] Eksborg, S.; Lagerstrom, P.; Modin, R.; Schill, G.; Ion Pair Chromatography of Organic Compounds; J. Chrom. 1973, 83, 99.
  [2] Eksborg, S.; Schill, G.; Ion Pair Partition Chromatography of Organic Ammonium Compounds; Anal. Chem. 1973, 45, 2092
  [3] Knox J.H., Hartwick R.A.: J. Chromatogr. 204, 3 (1981)
   
  [Top of Page]
   
  Last modified: