Definice: Konfirmace - Kvalifikace - Validace

Etalon měřící jednotky anebo stupnice nějaké veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání takové jednotky nebo stupnice. Dále slouží k přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Stanovená měřidla (SM) – jsou měřidla stanovená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní měřidla (PM) – jsou to taková měřidla, která nejsou ani etalonem ani stanoveným měřidlem.

Ověření – postup, kterým se posuzuje způsobilost měřidla k měření dané veličiny resp. nakolik je metoda měření vědecká a přesná.

Kalibrace – postup, kterým se navazuje měřidlo na státní etalony. Jedná se o určení vztahu mezi výstupní a vstupní veličinou, platného pro měřicí systém.

Metrologická konfirmace - soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřící vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití. „Metrologická konfirmace musí být navržena a zavedena tak, aby zajistila, že metrologické charakteristiky měřícího vybavení splňují metrologické požadavky procesu měření.“ Metrologická konfirmace zahrnuje kalibraci a ověřování měřícího vybavení (ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení).

Poznámka: Termín metrologická konfirmace se používá v těch případech, kdy nelze přiměřeně použít termín „kalibrace“, neboť zahrnuje ještě další operace, jako je posouzení zjištěných chyb, popř. seřízení, oprava nebo nově provedená kalibrace apod.

Kvalifikace – pojem: z latinského qualis, jaký, a facere, činit, znamená ohodnocení, posouzení, případně zjištění způsobilosti. Pojem kvalifikace zavádí farmaceutický průmysl na základě požadavků Q7A Good Manufacturing Practice Guidance for Active Pharmaceutical Ingredients.

Problematiku a postup HPLC konfirmace naleznete zde.

Validace - získání důkazu ve formě dokumentace, který poskytuje vysoký stupeň jistoty, že určitý proces bude trvale poskytovat produkt odpovídající předem určené specifikaci. Další definice pojmu validace mohou být následující: (1) Prokázání toho, že použitý postup je vhodný pro zamýšlené použití. (2) Proces, při kterém se určuje vhodnost použití daného systému pro získání relevantních dat.Kritický je výběr validačních parametrů - základní kriterium jak získat dostatek údajů, aby bylo možno posoudit, zda metoda či systém, jsou vhodné pro zamýšlený účel.

Pokud se ověřuje a kalibruje zařízení, systém, prostor – pak hovoříme o konfirmaci (ve farmacii se používá pojem kvalifikace).

Pokud se ověřuje a kalibruje proces, který poskytuje produkt – pak se jedná validaci.

Pro pochopení je možné uvést příklad (farmacie pod GMP):

Analytická metoda (jedná se o proces) musí být validovaná na kvalifikovaném zařízení (např. HPLC).

Výrobní proces musí být validován za použití kvalifikovaných výrobních zařízeních. Tento proces může být řízen validovaným softwarem za použití kvalifikovaných data stanic.

 
[Top of Page]
 
Last modified: