Sorbenty UPLC

Doposud použivané "klasické" HPLC sorbenty jsou v podstatě dvojího typu. Buď se jako nosič používá (1) anorganický nosič - silikagel nebo (2) organický nosič - polymer nebo uhlík. Oba dva typy mají své výhody i nevýhody. Sorbenty založené na silikagelu jsou mechanicky poměrně odolné, sorbenty vykazují vysokou účinnost a na těchto sorbentech se dobře dají predikovat retence solutů. Jejich nevýhodou je limitovaný rozsah pH mobilní fáze, chemická nestabilita a chvostování bazických solutů.Sorbenty založené na polymerní fázi mohou pracovat v široké oblasti pH, jsou chemicky stabilní a nedochází na nich k iontovým interakcím.Jejich nevýhoudou je jejich nižší mechanická odolnost, nižší účinnost a špatně předvítatelná retence solutů.

Spojení výhodných vlastností obou typů sorbentů a dosažení tak optimálních vlastností sorbentů se pokouší technologie "Hybrid (Silicon-Carbon) Particle Technology". K zamezení vlivu volných hydroxylových skupin silikagelu a ke zvýšení jeho mechanické odolnosti je použito tzv. ethylenových můstků:

Pro názornost je umístění ethylenové můstků znázorněno v matrici silikagelového nosiče:

 

Velikost částic UPLC se pohybuje okolo 1,7 µm, což je optimální velikost pro UPLC, další snižování velikosti částic vede pouze ke zvyšování zpětného tlaku a zvýšení účinnosti je již zanedbatelné. Porovnání velikosti částeček je na obrázku.

 

Velikost částic sorbentu má vliv na účinnost separačního procesu. Se snižující se velikostí částeček dochází ke zvýšení účinnosti separace (rozlišení), jak bylo již popsáno. Vliv velikosti části demonstruje následující obrázek:

 

Vliv lineární rychlosti mobilní fáze na výškový ekvivalent teoretického patra v závislosti na velikosti sorbentu dobře ukazuje následující obrázek:

 

V UPLC jsou křivky H~u plošší, dosahuje se vyšší účinnosti a to při vyšší lineární rychlosti mobilní fáze u.

 

Last modified: