Testování kolony - deník chromatografické kolony

Před každým použitím nové chromatografické kolony by měl předcházet "test kolony", který později, při vzniklých problémech s kolonou, pomůže rychle odhalit příčinu problému. Každá chromatografická kolona má svou určitou životnost, která závisí na mnoha faktorech, většinou je však zapříčiněna kontaminací nebo degradací kolony (tj. ireverzibilně vázané látky), která může mít řadu příčin - kontaminace analyzovaným vzorkem, kontaminace látkami, které se uvolňují ze systému (těsnění aj.) nebo látkami obsažené v mobilní fázi. Způsoby "dekontaminace" kolony jsou uvedeny zde. Proto by o každé chromatografické koloně měl být veden deník kolony. V dnešní době toto můře bát nahrazeno čipem, kterým je spojen na pevno s kolonou a na tomto čipu jsou uvedeny veškeré potřebné údaje.

Test chromatografické kolony mohou obsahovat informace např. :

 • kapacitních poměrech testovaných látek k
 • retenčních poměrech (selektivitě) a vybraných látek
 • rozlišení R1,2
 • počtu teoretických pater N
 • tailing faktoru T
 • Všechny testy se provádí za definovaných podmínek a závisí na použité testovací směsi. Testovací směsi, které se nejčastěji používají k testům jsou komerčně dostupné a nejčastější složení těchto směsí a způsob jejich aplikace (pracovní podmínky: průtok mobilní fáze: 1 ml/min, objem nástřiku: 10 µl) je uveden v tabulce:

  Další výhodou použití těchto testů, je možnost objektivního porovnání různých kolon toho samého typu od různých výrobců nebo porovnání účinnosti různých systémů za použití jedné srovnávací kolony. Přes tyto výhody mají tyto testy i některé nevýhody. V prvé řadě, testy použití pro reverzní fázi, nevypovídají zřetelně o koncentraci zbytkových silanolových skupin ve stacionární fázi, což je poměrně závažný nedostatek pro separaci bazických látek, které mají tendenci k chvostování. V druhé řadě jsou všechny používané testy závislé na připravené mobilní fázi a můžeme je vztahovat pouze k této mobilní fázi. K testování reverzní fáze (koncentrace zbytkových silanolových skupin) je vhodné test tailing faktoru (asymetrie píku) - jako testovací směs se může použít např. směs amitriptylin (50 µg/ml), dextromethorphan (100 µg/ml) a kyselina acetylsalicylová (50 µg/ml), mobilní fáze acetonitril : 0,05 mol/l KH2PO4, pH 7,0, 30:70, průtok mobilní fáze 1,5 ml/min, objem nástřiku 10 µl, UV detekce při 230 nm, nebo testovací směs pyridin (1 µl/ml), fenol (100 µg/ml) se stejnou mobilní fází a objemem nástřiku s UV detekcí při 254 nm. Selektivita reverzní fáze pro látky kyselé povahy je testována testovací směsí kyselin - kyselina sorbová (5 µg/ml), kyselina benzoová (150 µg/ml), mobilní fáze acetonitril : 0,025 mol/l KH2PO4, pH 2,3, 20:80, průtok mobilní fáze 2 ml/min, objem nástřiku 10 µl, UV detekce při 254 nm. Další související odkazy.

   
  [Top of Page]
   
  Last modified: