Základní charakteristiky chromatografického procesu

Obsah

Distribuční konstanta

Kapacitní poměr

Retenční čas

Distribuční konstanta

Všechny chromatografické separační metody jsou založeny na rovnovážné distribuci složek vzorku mezi dvě fáze, z nichž jedna je mobilní a druhá stacionární. Aby docházelo k výše uvedené distribuci, musí existovat fázové rozhraní mezi stacionární a mobilní fází, která unáší složky vzorku tak, aby obtékala stacionární fázi. Při dělení dochází k opakovanému vytváření rovnovážných stavů separovaných látek mezi mobilní a stacionární fází. Chromatografický systém se může natolik blížit rovnováze, že distribuci složky A mezi dvě fáze můžeme popsat distribuční (rozdělovací) konstantou KD, což je poměr rovnovážných koncentrací této složky [A] ve dvou koexistujících fázích, přičemž podle konvence se koncentrace složky ve fázi stacionární [A]S uvádí v čitateli:

kde (nA)S a (nA)m jsou látková množství složky A ve stacionární a mobilní fázi, VS a Vm jsou objemy stacionární a mobilní fáze.

Různé složky mají různé hodnoty distribučních konstant. Čím je hodnota distribuční konstanty pro danou látku vyšší, tím její molekuly setrvají ve stacionární fázi delší dobu a tím větší je její retence. Pro dělení jednotlivých složek je tedy nutné, aby se lišily svými distribučními konstantami.

Zákonitosti, kterými jsou distribuční konstanty určovány, závisejí na fyzikální povaze rozdělovacího děje. Je-li látka zadržována na tuhé stacionární fázi adsorpcí řídí se ustalování rovnováhy tzv. adsorpční izotermou (isotermický děj T = konst.), které lze popsat Freundlichovou nebo Langmuirovou izotermou. Označí-li se koncentrace složky v mobilní fázi cm a koncentrace složky ve stacionární cS, pak pro Langmuirovou isotermu platí:

kde b a cs-max jsou konstanty (cs-max značí maximální možné naadsobované množství na jednotku množství adsobentu). Lineární oblast Langmuirovy adsorpční isotermy platí pro velmi malé koncentrace složky v mobilní fázi, kdy cm <<1, pak se tvar isotermy zjednoduší na cS = cs-max.b.cm (viz obrázek č. 1 úsek I). Pro vysoké koncentrace kdy cm >> 1 pak není koncentrace cS ovlivněna koncentrací složky v mobilní fázi, protože aktivní centra jsou již nasycena a platí cS = cs-max (viz obrázek č. 1 úsek III). V úseku II obrázku č. 1 platí plně rovnice isotermy.

Obr. 1 Langmuirova isoterma

Je-li látka rozdělována mezi dvě nemísitelné kapaliny ustaluje se rovnováha dle Nernstova rozdělovacího zákona:

Na obrázku č.2c je ukázáno, že pokud je rozdělovací konstanta za dané teploty konstantní, tj. závislost mezi oběma koncentracemi je lineární, má eluční zóna tvar Gaussova rozdělení, vzniká symetrický pík a retence složky se se zvyšující se koncentrací (objemem nástřiku) nemění. Pokud je závislost mezi koncentracemi nelineární eluční zóna je nesymetrická: v případě adsorpčích rovnováh konkávního tvaru je pro nízké koncentrace rozdělovací poměr větší (větší strmost), než pro vyšší koncentrace (menší strmost), což má za následek, že nižší koncentrace jsou eluovány pomaleji a pík se na konci „táhne“ – chvostuje. Se zvyšující se koncentrací se retence složky snižuje (obrázek č. 2a). V případě opačného zakřivení závislosti (konvexní tvar) bude pík natažen dopředu – rozmytá fronta. Se zvyšující se koncentrací se retence složky zvyšuje (obrázek č. 2a).

Obr. 2 Vliv tvaru adsorpční isotermy na tvar a retenci píku

Kapacitní poměr

Poměr látkového množství solutu ve stacionární fázi k jejímu látkovému množství ve fázi mobilní za podmínek udává kapacitní poměr k (resp. kapacitní faktor):

kde poměr VS/VM udává tzv. fázový poměr b (objemové veličiny u fázového poměru můžeme vztáhnout pouze na absorpční chromatografii). Kapacitní poměr je tudíž mírou retence solutu v koloně, tzn. čím větší je hodnota k, tím více je solut v koloně zadržován a je eluován později. Jak vyplývá z definice, je kapacitní poměr bezrozměrné číslo.

Retenční čas

Charakteristickou veličinou pro každou separovanou látku v daném systému je eluční (retenční) čas tR nebo eluční (retenční) objem VR. Retenční čas je doba, která uplyne od nástřiku vzorku do dosažení maxima eluční křivky a retenční objem je proteklý objem kolonou za tuto dobu. Mezi retenčním časem a retenčním objemem existuje vztah:

kde Fm je objemová rychlost [cm3/s]. Objemová průtoková rychlost Fm je rovna součinu lineární rychlosti mobilní fáze (cm/s) a průřezu kolony (cm2). Z této rovnice lze odvodit tzv. základní rovnici pro retenční objem:

Dosazením za distribuční konstantu dostaneme:

a pro retenční čas tR

kde VM je mrtvý objem kolony. Mrtvému retenčnímu objemu přísluší mrtvý retenční čas tM, což je retenční čas složky (inertu), která není v koloně zadržována a pohybuje se stejnou rychlostí jako mobilní fáze.

 
[Top of Page]
 
Last modified: