Volba stacionární fáze - vliv na retenci solutů a jejich selektivitu

Termodynamické chování chromatografovaných látek (retence a selektivita) určuje chemicky vázaná stacionární fáze a dynamické vlastnosti (účinnost kolony a permeabilita) jsou dány strukturou a velikostí části nosiče. Jako nosič se nejčastěji používá silikagel, jehož povrchové hydroxylové skupiny se modifikují příslušnou chemickou reakcí s vhodnými organickými sloučeninami (ligandem), na jejichž charakteru závisí selektivita připravené fáze.

Při chromatografii na nepolární fázi se ovlivní retence látek množstvím nepolární fáze na nosiči (obsah uhlíku a délka alifatických řetězců). S rostoucí délkou vázaného alifatického řetězce roste i retence na nepolárních fázích:

Obr. 1 Závislost log k alkanů na počtu uhlíkových atomů v jejich molekule (n) na reverzní fázi s různými délkami vázaných alkylů (C4 až C18)

Použitím polárnějších stacionárních fází (např fenylová stacionární fáze) dochází ke zvýšení retence solutů a současně dochází ke změně selektivity aromatických sloučenin (vliv p-p interakce mezi stacionární fází a solutem).

Zvýšení polarity stacionární fáze roste retence solutů obdobně jako s rostoucí délkou alkylu stacionární fáze. Tohoto se dosáhne modifikací ligandu tak, že se začlenění polární skupina (ligand) do organického uhlíkového řetězce stacionární fáze mezi povrch silikagelu a nepolární vrstvu.[1],[2] Jako příklad je možné uvést komerčně dodávané sorbenty reverzní fáze SymmetryShield RP8, která má včleněnou do ligandu karbamátovou skupinu a nebo Supelcosil ABZ+ (Discovery RP-Amide C16), která má včleněnou amidickou skupinu:

Tento krok zmírňuje interakci analytu s povrchovými volnými silanolovými skupinami, zejména bazických polárních látek. Pravděpodobně dochází k interakci mírně polární skupiny s volnými silanolovými skupinami a zvýšením polarity nepolární fáze dochází ke zvyšující se adsorpci vody v mobilní fázi. Začleněním polární skupiny do ligandu vede ke změně selektivity, ale současně dochází k poklesu retence bazických analytů a zvýšení retence kyselých analytů na takto modifikovaných ligandech.

Literatura


[1]. Neue U.D., Niederländer C.L., Petersen J.S.: US Patent 5,374,755 (1994).
[2]. Ascah T.L., Feibush B.: J. Chromatogr. 506, 357 (1990).
 
[Top of Page]
 
Last modified: