Teorie HPLC / Základy HPLC

Teorie (základy) HPLC jsou prozatím realizovány prostřednictvím links na další www stránky, které se teorií HPLC zabývají. Postupně budou tyto informace doplněny i na těchto stránkách.

Obsah

Úvod

Základní charakteristiky chromatografického procesu

1. Separace na nepolárních adsorbentech

1.1 Vliv teploty na retenci solutů a účinnost systému

1.2 Vliv složení mobilní fáze na retenci solutů

1.3 Vliv pH mobilní fáze na retenci solutů

1.4 Volba stacionární fáze - vliv na retenci solutů a jejich selektivitu

1.5 Vliv komplexotvorných rovnovách na retenci solutů

1.6 Ion-párová chromatografie

1.7 Ion-párová chromatografie - teorie

1.8 Gradientová eluce

1.9 Vliv rozpouštědla (solventu) vzorku na selektivitu a účinnost systému

1.10 Separace na chromatografické koloně

1.11 Volba pufru mobilní fáze - vliv na retenci solutů

1.12 Separace látek s použitím 100 % vodných mobilních fází

2. Chromatografické kolony

2.1 Chromatografické kolony

2.2 Adsorbenty a chemicky vázané fáze

3. Zařízení pro dávkování vzorku

3.1 Dávkovací ventily

3.2 Autosamplery

4. Detektory

4.1 Odezva detektoru

4.2 Typy detektorů

4.3 Vyhodnocování výsledků v HPLC

5. Speciální techniky HPLC

5.1 Hydrofobní interakční chromatografie – HIC

5.2 Hydrofilní interakční chromatografie – HILIC

5.3 Iontová chromatografie

5.4 Micelární kapalinová chromatografie


http://web.natur.cuni.cz/~pcoufal/hplc.html

http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/index.html

http://kerouac.pharm.uky.edu/asrg/hplc/theory_of_operation.html

http://www.separationsnow.com/coi/cda/home.cda?chId=0

http://www.hplcweb.com/

http://ull.chemistry.uakron.edu/chemsep/lc/


   
[Top of Page]
 
Last modified: