Chromatografická kolona

Chromatografická kolona je v podstatě trubka nebo kapilára rovnoměrně naplněná nebo pokrytá stacionárná fází. Plášť kolony (hardware) má za úkol tudíž udržet pohromadě stacionární fázi, přičemž na hardware kolony jsou kladeny určité požadavky:

 1. musí být chemicky inertní
 2. musí odolávat poměrně vysokým tlakům
 3. vnitřní povrch pláště kolony musí být dostatečně hladký

Nejpoužívanější materiál k výrobě kolon je nerezová ocel (typ 316), plasty (PEEK) nebo sklo. Vlastní klasická HPLC kolona se skládá z kovového pláště (1), který je uzavřen porézní kovovou fritou (2), která zabraňuje uvolňování stacionární fáze (3) z kolony a současně umožňuje plynulý průtok mobilní fáze. Oba konce kolony jsou ukončeny převlečným ochranným kroužkem (4) a koncovou hlavicí (5), ve které je navrtán vstup pro kapiláru se šroubem (6).

 collumn_hardware.gif (3544 bytes)

Objem kolony VC rovnoměrně naplněné sorbentem lze rozdělit na tři části: objem mobilní fáze mezi částicemi náplně Vp, objem mobilní fáze uvnitř pórů částeček (také tzv. stagnující mobilní fáze) Ve a objem skeletu náplně Vsk:

kde VM je celkový objem mobilní fáze v koloně.

Poměr objemu mobilní fáze mezi částečkami, uvnitř částeček a celkového objemu mobilní fáze k celkovému objemu kolony určuje trojí druh pórovitosti naplněné kolony:

 • pórovitost mezi zrny náplně ep
 • pórovitost uvnitř zrn ei
 • celkovou pórovitost eT
 • U pravidelně a rovnoměrně naplněných kolon o průměru větším, než je desetinásobek středního průměru částice je ep =0,40 až 0,42, bez zřetele na typ náplně. Pórovitost uvnitř zrn ei závisí na charakteru náplně. U dokonale nepórovitých částeček je ei = 0 a u částeček zcela vyplněnými póry je ei = ep = 0,40 až 0,42. U těchto částeček je celková pórovitost tedy eT = 0,8 až 0,84.

  Rychlost pohybu mobilní fáze kolonou se vyjadřuje buď jako objemová rychlost toku Fm (cm3/s), anebo lineární rychlost toku u (cm/s). Lineární rychlost toku charakterizuje průtok mobilní fáze nezávisle na jejím průřezu a lze ji vypočítat z elučního času nízkomolekulárního inertu (mrtvého času kolony tM) např. dusičnanu sodného a z délky kolony L. Lineární rychlost toku souvisí s objemovou rychlostí vztahy:[1],[2],[3]

  kde q je volný průřez kolony, r je vnitřní poloměr kolony a dc je vnitřní průměr kolony.

  Mrtvý objem kolony závislý na rozměrech kolony, způsobu uložení náplně a pórovitosti náplně. Pro mrtvý objem kolony můžeme odvodit rovnici:

  Lineární rychlost toku mobilní fáze je úměrná podle Darcyho zákona tlakovému spádu na koloně Dp a nepřímo úměrná délce kolony a viskozitě mobilní fáze:

  kde Bo je konstanta úměrnosti a nazývá se permeabilita kolony.

  Permeabilita kolony nezávisí na teplotě, rozměrech kolony, tlakovém spádu a na složení mobilní fáze takže hodnotu stanovenou v jedné mobilní fázi lze používat i v mobilní fázi jiné:

  Další související odkazy:

  Klasifikace kolon - přenos metod

  Adsorbenty a chemicky vázané fáze v systému kapalina-tuhá fáze (LSC)

  Mrtvé objemy kolon VM

  Uchovávání kolony a jejich ekvilibrace

  Regenerace HPLC kolon

  Typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytické kolony

  Určení mrtvého objemu kolony

  Životnost chromatografické kolony

  Mimokolonové příspěvky k rozšíření chromatografické zóny

   

  Literatura


  [1]. Guillaume Y., Guinchard C.: J. Chromatogr. Sci. 33, 204 (1995).
  [2]. Knox J.H., Kaliszan R.: J. Chromatogr. 349, 211 (1985).
  [3]. Slaats E.H., Markovski W., Fekete J., Poppe H.: J. Chromatogr. 207, 299 (1981).
   
  [Top of Page]
   
  Last modified: