Typy detektorů v HPLC

V současné době jsou v podstatě všechny typy používaných detektorů koncentrační a lze je rozdělit do dvou skupin a to na:

 1. selektivní, jejichž signál je úměrný pouze koncentraci detekované komponenty v efluentu
 2. univerzální, jejichž signál je úměrný celkové vlastnosti efluentu jako celku, tj. mobilní fázi a detekované komponenty

Na detektor jsou kladeny určité ideální požadavky:

 • možnost detekce všech přítomných komponent (univerzálnost)
 • odezva detektoru by měla být okamžitá a lineární v co nejširším koncentračním rozmezí (široký lineárně dynamický rozsah)
 • vysoká citlivost a nízkou úroveň šumu
 • robustní vůči změnám tlaku, průtoku mobilní fáze a teploty
 • mimokolonový příspěvek k rozšiřování elučních zón co nejmenší
 • umožnit gradientovou eluci
 • V praxi takový detektor neexistuje a různé typy detektorů se jednotlivým požadavkům víceméně přibližují. Jednotlivé typy detektorů jsou uvedeny v tabulce.

  Detektor UV/VIS

  Fluorescenční detektor

  Elektrochemický detektor

  Vodivostní detektor

  Chemiluminiscenční detektor

  Detektor ELSD

  Detektor CORONA

   

  Last modified: