Volba pufru mobilní fáze - vliv na retenci solutů

Volba pufru mobilní fáze může významně ovlivnit retenci jednotlivých solutů, zejména mají-li pufry povahu ion-párového činidla. Některé pufry mají povahu velmi slabého ion-párového činidla a pak se mění mechanismus separace solutu na koloně a významně se mění selektivita. Retenční mechamismus ion-párové chromatografie je poměrně složitý a je přibližně popsán na jiném místě.

.

V tabulce níže jsou uvedeny retenční časy vybraných solutů v závislost na použitém moifikátoru (pufru) mobilní fáze.[1] U bazických látek dochází k uvedeném příkladě k výrazné změně selektivity, kyselina fosforečná nemá žádné vlastnosti ion-párového činidla, naproti tomu trifluoroctová kyselina (TFA) i kyselina chloristá (HClO4) mají již vlastnosti slabého ion-párového činidla a retence roste. Použití kyseliny heptafluormáselné (HFBA) nebo hexafluorfosforečné kyseliny (HFPA) vede k významné změně selektivity a nárůstu retence.

Tab 1. Retenční časy solutů v závislosti na použitém pufru mobilní fáze

Praktický příklad vlivu použitého pufru na separaci bazické látky (amidin) je ukázán na obrázku níže (zvýšení retence a zlepšení rozlišení).

Literatura


[1] Jianwei Li: Anal. Chim. Acta 522 (2004) 113-126.
 
[Top of Page]
 
Last modified: