Vlastnosti rozpouštědelRozpouštědlo

Polarita (e na oxidu hlinitém)

Dielektrická konstanta

Hustota [g/ml; 20 °C]

Teplota varu [°C; 101,325 kPa]

UV Cutoff (10%)

Viskosita [mPa.s; 20 °C ]

Poznámka: Další informace týkající se vlastností rozpouštědel naleznete také zde...